MENU
TH EN
Title Thumbnail และ Hero Image: ปราสาทธม ถ่ายไว้เมื่อ 13 ตุลาคม 2560
32. ปราสาทธม
First revision: Jan.15, 2020
Last change: Jun.17, 2021
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา.

     ปราสาทธม (Prasat Thom, "ปราสาททุม") สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมเทวะที่ 4 ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 อยู่ห่างจากเมืองพระนคร (ยโสธรปุระ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 81 กิโลเมตร ด้วยเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในเมืองยโสธรปุระ จึงย้ายราชธานีไปที่เมืองเกาะแกร์02. ปราสาทธมตั้งอยู่กลางเมืองเกาะแกร์ (โฉกครรคยาร์) มีฐานสูงขึ้นไปเจ็ดชั้น (เป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา มีฐานกว้าง 55 เมตร สูง 40 เมตร ที่สำคัญคือยังเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สอง รองจากปราสาทนครวัดอีกด้วย)  เพื่อแสดงความเป็นเขาไกรลาส (บ้างก็ว่าเป็นพระสุเมรุ แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเขาไกรลาสมากกว่า เพราะมีศิวลึงค์และแท่นโยนี ปัจจุบันสูญหายไปแล้ว อันเป็นตัวแทนของพระศิวะที่ประทับบนยอดเขาไกรลาสนั่นเอง) บนชั้นยอดประดิษฐานไตรภูวเนศวร (Tribhuvaneshvara) เรียกว่า กัมรเตงชคตะราชยะ01.  พระเจ้าชัยวรมเทวะที่ 4 โปรดให้สถาปนาศิวลึงค์บนฐานสูง 35 เมตร.

     ปราสาทธมนี้ มีนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานเพิ่มเติมว่า เป็นเพื่อเป็นตัวแทนของภูเขาสัตตบริภัณฑ์คีรี (Sattabariphan Khiri) บนสวรรค์ 

ภาพกราฟิกปราสาทธม, ที่มา: sciencesetavenir.fr, วันที่เข้าถึง 26 ธันวาคม 2562.

ที่มา คำศัพท์ และคำอธิบาย:
01. จาก. ปราสาท (เขา) พระวิหาร, ดร.ธิดา สาระยา, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, พิมพ์ครั้งที่ 4 มีนาคม 2552, หน้า 30.
02. จาก. oceansmile.com, วันที่เข้าถึง 17 มิถุนายน 2564.
 
info@huexonline.com