MENU
TH EN

ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชั่น 1015

ระบบคุณภาพ ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชั่น 2015
First revision: Jul.17, 2018
Last revision: Jul.17, 2018


9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)

9.3.1 ทั่วไป (General) ผู้บริหารระดับสูงต้องทำการทบทวนระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร ตามแผนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับทิศทางของกลยุทธ์องค์กร

9.3.2 ปัจจัยนำเข้าสำหรับการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review Inputs) 
info@huexonline.com