MENU
TH EN

CS-002. วัดป่าสัก

Title Thumbnail & Hero Image: วัดป่าสัก, ที่มา: Facebook ห้อง "เที่ยววัดและโบราณสถาน - faiththaistory.com", ผ่านผู้ใช้นามว่า Pattama Subkhampang, วันที่เข้าถึง 17 กรกฎาคม 2563.
CS-002. วัดป่าสัก
First revision: Jul.04, 2020
Last change: Jul.17, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

 
     วัดป่าสัก วัดโบราณกว่า 800 ปี สร้างโดยพระเจ้าแสนภู ตั้งแต่ พ.ศ.1883 เมื่อย่างเท้าเข้าเขตเมืองโบราณอันร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะต้นสัก อันเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ และคูน้ำรวมทั้งกำแพงเมืองเชียงแสน่ เราจะเห็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนา หรือทรงมณฑป ยอดระฆัง 5 ยอด โดดเด่นเป็นสง่า งดงามยิ่งนัก ฐานโดยรอบเจดีย์ มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืน (ปางประทับยืนและปางลีลา) สลับกับซุ้มเทวดา เหนือขึ้นไปเป็นเรือนธาตุมีซุ้ม 4 ด้าน ประดับลวดลายปูนปั้นสวยงาม เหนือซุ้มมีมกรคายนาค ตีนเสาทำเป็นรูปเกียรติมุขหรือหน้ากาล เหนือเรือนธาตุเป็นแว้นฟ้ามีเจดีย์เล็กตั้งอยู๋ทั้ง 4 มุม เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสร้างเจดีย์ปราสาทของล้านนา เหนือฐานแว่นฟ้าเป็นองค์ระฆังสลับกับบัวกลุ่มจนถึงปลียอดเจดีย์ เป็นหลักฐานแห่งการผสมผสานหลอมรวมศิลปกรรมจากพุกาม ขอม จีน และสุโขทัย กลายเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาโบราณได้งดงามยิ่งนัก
 
cr. กรมศิลปากร และ จักรพงษ์ คำบุญเรือง
 

 
info@huexonline.com