MENU
TH EN
Title Thumbnail: ภาพเก่าเมืองน่าน, ที่มา: facebook ห้อง "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น", วันที่เข้าถึง 10 สิงหาคม 2563.
เมืองน่าน
First revision: Jun.14, 2020
Last change: Aug.10, 2020
สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง และปริวรรตโดย
อภิรักษ์ กาญจนคงคา

     มีการศึกษาค้นคว้าเมืองน่านในระดับพื้นฐานไว้ไม่น้อย อาทิ กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือในโอกาสเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน พ.ศ.2530 ได้แก่ "เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ", "เมืองน่าน", "ชาวน่าน" และในปี พ.ศ.2478 ข้าราชการเมืองน่านได้ตั้งคณะทำงานจัดพิมพ์หนังสือ "นครน่าน" เป็นที่ระลึกในงานฉลองรัฐธรรมนูญ
     มีหลักฐานทางโบราณคดีรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จารึกต่าง ๆ ฝาหีบธรรม และบานประตู มีการรวบรวมจารึก ศิลาจารึกน่านมี 20 ชิ้น ฯลฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเมืองน่านเป็นอย่างยิ่ง.
  • เมืองน่าน อุดมไปด้วยตำนาน มีทั้งตำนานเมืองหรือ "พื้น" ตำนานพระธาตุ ตำนาน "พื้นเมืองน่าน" หลายฉบับ ตำนานพระธาตุแช่แห้งก็มีหลายฉบับPHOTO GALLERY
ภาพที่ 01: เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง, ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 86 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “พระเจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ใกล้เมืองน่าน”เป็นภาพพระเจดีย์หรือพระธาตุวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน, ที่มา: cmhop.finearts.cmu.ac.th, วันที่เข้าถึง 17 กรกฎาคม 2563.
ภาพที่ 02
: ภาพเก่า, ที่มา: facebook ห้อง "เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น" ผ่านผู้ใช้นามว่า "Sudhisak Palpho", วันที่เข้าถึง 10 สิงหาคม 2563.

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com