MENU
TH EN
I.12 ราชวงศ์ศรีนำถุม
First revision: Jul.06, 2020
Last change: Jul.06, 2020

     พ่อขุนศรีนาวนำถุม (ไม่ช่นำถม) เป็นต้นราชวงศ์ นาวนำถุม แปลจากภาษาแถบล้านนา แปลได้ความว่า ทรงน้าว(ไม่ให้)น้ำท่วมได้ คือทรงจัดการชลประทานให้แก่ราษฎรได้ 
info@huexonline.com