MENU
TH EN
First revision: Jul.05, 2016
Last revision: Jul.05, 2016

ราชวงศ์สิงหนวัติ มีอายุอยู่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 ประมาณ พ.ศ.13xx-1552 ราชวงศ์นี้เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโยนกนาคพันธุ์ โดยมีศูนย์กลางอยู่ใกล้อำเภอเชียงแสนปัจจุบัน เป็นรัฐของชาวไทยสน อยู่แถบลุ่มน้ำกก อันเป็นที่ราบลุ่มก่อนที่แม่น้ำกกจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง
ด้วยอาณาจักรโยนกนี้ สถาปนาโดยพญาสิงหนวัติ ซึ่งได้ขับไล่แย่งชิงดินแดนมาจากพวกขอมดำ หรือกล้อม ซึ่งมีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้มาก่อน ก่อนที่จะล่มสลายเพียงชั่วข้ามคืน โดยเชื่อกันว่าเกิดมาจากแผ่นดินไหว ทำให้พนังกั้นน้ำหรือเขื่อนเหนือลำน้ำพังทลาย จนเมืองกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ จนทำให้พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางของโยนกนาคพันธุ์เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก.
กษัตริย์ที่สำคัญ คือ พระเจ้าสิงหนวัติ พระเจ้าพังคราช พระเจ้าพรหมมหาราช พระเจ้าชัยศิริ.
info@huexonline.com