MENU
TH EN
First revision: Jul.05, 2016
Last revision: Jul.05, 2016

ราชวงศ์จามเทวีวงศ์ (หริภัญชัย) มีอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-19 ประมาณ พ.ศ.1206-1835 อาณาจักรหริภัญชัย (บ้างก็เรียก หริภุญชัย) มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองลำพูน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำแม่ปิง โดยตำนานจามเทวีวงศ์ ได้มีการบันทึกไว้ว่า ฤๅษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัย แล้วทูลเชิญพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรละโว้ขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัย โดยพระนาง ได้นำนักปราชญ์ ช่างศิลป์ จากเมืองละโว้ มาร่วมรังสรรค์ทำนุบำรุงบ้านเมืองหริภุญชัยให้เจริญ อาณาจักรหริภุญชัยมีกษัตริย์ปกครองกันต่อเนื่องมา 49 รัชกาล รวมเป็นเวลากว่า 618 ปี ในรัชสมัยของพญายีบา ก็ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรล้านนาของพญามังราย
กษัตริย์ที่สำคัญคือ พระนางจามเทวี
info@huexonline.com