MENU
TH EN
บทแผ่เมตตา เป็นภาษาไทยและภาษาบาลี พร้อมคำอธิบายศัพท์บางรายการ

อานิสงส์ (ประโยชน์) ของการแผ่เมตตา มี 11 ประการ คือ
 1. หลับก็เป็นสุข
 2. ตื่นก็เป็นสุข
 3. ไม่ฝันร้าย
 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
 6. เทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครอง
 7. แคล้วคลาดจากภยันตราย (ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรา ย่อมไม่อาจกล้ำกรายได้)
 8. จิตเป็นสมาธิได้ง่าย (จิตตั้งมั่นโดยรวดเร็ว)
 9. สีหน้าย่อมผ่องใส
10. เมื่อใกล้ตายใจก็สงบ (สู่สุขคติภูมิ)
11. ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อตายไป จะไม่ไปอบายภูมิ

 
First revision: Dec.18, 2010
Last revision: Jul.15, 2012

บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อะพะยาปัชชา โหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
ท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้มีความสุข
ท่านทั้งหลายที่มีความสุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
สัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาพุชะ 1 ที่เกิดเป็นอันทะชะ
2 ที่เกิดเป็นสังฆะเสทะชะ 3 ที่เกิดเป็นโอปะปาติกะ 4
จงมารับความสุขทั้งสิ้นด้วยเถิด
อหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ที่มีความสุขด้วยเถิด
อหัง หิต ทุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์ด้วยเถิด
อหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ที่ไม่มีเวรภัยด้วยเถิด
อหัง อัพยา ปัชโช โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ที่ปราศจากความเบียดเบียน กล่าวคือ ขอให้ข้าพเจ้า
จงอย่าได้เบียดเบียนต่อผู้อื่น และขอให้ผู้อื่น อย่าได้เบียดเบียนต่อข้าพเจ้า
อหัง อนิโค โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงอย่ามีความทุกข์กาย ทุกข์ใจใด ๆ เลย
อหัง สุขี อัตตานัง ปริหรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

หมายเหตุ:
1 ชลาพุชะ หรือ ชลาพุช หมายถึง สัตว์ที่เกิดในครรภ์ (ชะลาพุชา ก็มี)
2 อันทะชะ (อัณฑะสัมภะวา ก็มี, อัณทะชา ก็มี) หมายถึง เกิดเป็นไข่ก่อนแล้วเกิดเป็นตัว
3 สังฆะเสทะชะ (สังเสทะชาตา ก็มี, สังเสทะชา ก็มี) หมายถึง เกิดขึ้นอุบัติขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แออัด และเจิ่งนองไปด้วยแหล่งน้ำเน่าเสีย
4 โอปะปาติกะ (โอปปาติกะ ก็มี, อุปปาติกะ ก็มี) หมายถึง ผู้เกิดผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ อาศัยอดีตกรรม ได้แก่ เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสุรกาย


แหล่งที่มาของข้อมูล:
ค้น คัดลอกและปรับปรุงมาจาก
1) หนังสือของ ดังตฤณ ซีรี่ "เสียดายที่คนตายไม่ได้อ่าน"
2) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดบ้าง ขอน้อมรับ และหากมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพิ่มเติมตัดทอน เพื่อความเหมาะสมและสมบูรณ์ของข้อมูล เชิญเมล์มาได้ที่  info@huexonline.com หรือ www.facebook.com/human.excellence ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ครับ

อภิรักษ์ กาญจนคงคา

 

PHOTO
GALLERY
info@huexonline.com