MENU
TH EN

ก. ปราสาทพระโค หรือ เปรี๊ยะโค

ภาพปราสาทพระโค, ที่มา: www.cambodiaangkortour.com, วันที่เข้าถึง 29 กันยายน 2562
ภาพปราสาทพระโค ที่เป็น Title Thumbnail ที่มา: www.latinamericanstudies.org, วันที่เข้าถึง 29 กันายน 2562
 
ก. ปราสาทพระโค (เปรี๊ยะโค)01, 02
First revision: Sep.29, 2019
Last revision: Oct.14, 2019

ในกลุ่มบารายร่อลั่ว (หรือกลุ่มสระเก็บน้ำร่อลั่ว) (The Rolous Group Baray) อินทรตฎากะ (Indaratataka) (ตฏากะ แปลว่า สระเก็บน้ำ - reservior) ซึ่งนับว่าเป็นบารายขนาดใหญ่แห่งแรกของบริเวณเมืองพระนคร จากบันทึกที่ค้นพบได้กล่าวอ้างว่าการขุดสระน้ำนี้เริ่มขึ้นภายหลังที่พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ครองราชย์ได้ 5 วัน พระโอรสคือ พระเจ้ายโสวรมันที่ 1 ได้ย้ายเมืองหลวงจากร่อลั่ว ไปยังพนมบาเค็ง พระบรมราชโองการแรกของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 คือให้สร้างวัด (โลไลย - Lolei) ตรงกลาง  (เยื้อง ๆ ไปทางทิศเหนือเล็กน้อย) บารายอินทรตฏากะ


ปราสาทพระโค
ก่อสร้าง:                   ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 (ค.ศ.879 - พ.ศ.1422)
รัชสมัย:                    พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1
ศิลปะในศาสนา:          ฮินดู ประเพณีการนับถือบรรพบุรุษ
ช่วงเวลาที่ควรเข้าชม:   ยามเช้า พร้อมเที่ยวชมปราสาทบากอง โลไลย และ  Prei Monti

สถานที่ตั้ง
     ตำบลโรลั้ว (บ้างก็เรียก ร่อลั่ว) (ภาษาไทยแปลว่า ต้นทองหลาง) ห่างจากเมืองเสียมเรียบไปทางตะวันออกประมาณ 15 กิโลเมตร บริเวณนี้เชื่อว่าคือเมืองหริหราลัยที่อยู่ในจารึกสต๊กก๊อกธม (หริหระ + อาลัย หมายถึง ที่อยู่ของพระวิษณุและพระศิวะ) เมืองนี้พระเจ้าชัยวรมันที่2 ทรงเป็นผู้สร้างและมาประทับในปลายรัชกาล

โคนนทิ, ที่มา: trip.com/travel-guide/siem-reap/preah-ko-95049/, วันที่เข้าถึง 14 ตุลาคม 2562

ชื่อและความหมาย
     มาจากชาวบ้านเรียกประติมากรรมหินทรายและสลักเป็นรูปโค 3 รูป (โคนนทิ)03 ตั้งเรียงกันอยู่หน้าบันไดทางขึ้นปราสาทด้านใน จึงเรียกปราสาทหลังนี้ว่า ปราสาทพระโค ภาษาเขมรออกเสียง เปรี๊ยะโก.


ประวัติ
     จากจารึกที่กรอบประตูปราสาททำให้ทราบว่า ปราสาทแห่งนี้สร้างโดยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เมื่อ พ.ศ.1422 ทรงเป็นพระญาติกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พระบาทปรเมศวร) ทรงครองราชย์โดยมิได้สืบเชื้อสายเป็นราชโอรสของพระเจ้าแผ่นพระองค์ก่อนหน้า ทรงเป็นเพียงพระญาติ จึงต้องกระทำการหลายอย่าง เพื่อแสดงความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์ จึงทรงสร้างปราสาทพระโคแห่งนี้ขึ้น เพื่ออุทิศถวายให้กับพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 พระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 และยกพระราชบิดา พระราชมารดา พระอัยกา(ตา) และพระอัยกี(ยาย) ของพระองค์ เป็นเทพเสมอเหมือนพระเจ้าชัยวรมันที่ 2

 ที่มา แหล่งอ้างอิง หมายเหตุและคำอธิบายเพิ่มเติม
01.  Michel Petrotchenko, Focusing On The Angkor Temples, The Guidebook 2017 Edition, ISBN 978-616-423-531-1, จัดพิมพ์ที่ บมจ.อมรินทร์ พรินติ้ง ประเทศไทย, ครั้งที่ 4 พ.ศ.2560.
02.  หนังสือ "30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร" โดย ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, สำนักพิมพ์เมืองโบราณ พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่) ตุลาคม 2560.

ธงโคนนทิ (Nandi Flag) เป็นธงทางการของลัทธิไศวะ (Shaivism - ลัทธิบูชาพระศิวะ),
ที่มา: en.wiki.pedia.org, วันที่เข้าถึง 14 ตุลาคม 2562.

03.  โคนนทิ (Nandi) หรือ นันทิ หรือ อุสุภราช เป็นชื่อโคเผือกที่เป็นพาหนะของพระศิวะ กำเนิดมาจากเมื่อครั้งกวนเกษียณสมุทร พระกัศยปะต้องการให้นางโคสุรภีเป็นพาหนะประจำพระองค์ แต่ติดว่านางโคสุรภีเป็นโคเพศเมีย หากจะเป็นโคพาหนะจึงควรเป็นโคเพศผู้มากกว่า พระกัศยปะ (บางตำรากล่าวว่าเป็นพระบิดาของพระศิวะ) จึงได้เนรมิตรโคเพศผู้ขึ้นมาให้สมสู่กับนางโคสุรภี ลูกโคที่เกิดมาเป็นโคสีขาวปลอดเพศผู้ลักษณะดีคือ โคอุสุภราช พระกัศยปะจึงได้ประทานชื่อให้ว่า นนทิ หรือ นันทิ และได้ถวายให้เป็นพระพาหนะแด่พระศิวะ อีกตำนานหนึ่งของการกำเนิดโคอุสุภราช กล่าวว่า เดิมทีเป็นเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อ นนทิ เป็นเทพที่ดูแลบรรดาสัตว์ 4 ขาต่าง ๆ ที่เชิงเขาไกรลาส และมักเนรมิตรตนให้เป็นโคเผือกสีขาวเพื่อเป็นพาหนะของพระศิวะเมื่อเสด็จไปยังที่ต่าง ๆ โคอุสุภราชในความเชื่อของชาวฮินดูไม่เพียงแต่เป็นสัตว์พาหนะตัวหนึ่งเท่านั้น แต่ยังได้รับการบูชาดุจดั่งเทพเจ้าองค์หนึ่ง ดังนั้น โคหรือวัวสำหรับชาวฮินดูจึงถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ชาวฮินดูจึงไม่ฆ่าโคและกินเนื้อวัว ในพิธีการมงคลแบบฮินดู พราหมณ์จะนำมูลโคมาเจิมหน้าผาก ถือว่าเป็นมงคลประการที่ 7 และในวิหารบูชาพระศิวะมักมีรูปปั้นโคอุสุภราชนี้ประดิษฐานที่กลางวิหารด้วย ด้วยถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งขององค์พระศิวะ, ที่มา: th.wikipedia.org, วันที่เข้าถึง 14 ตุลาคม 2562.
info@huexonline.com