MENU
TH EN

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
First revision: Oct.24, 2019
Last change: Jan.02, 2020
 

     TFRS 16 สัญญาเช่า
 • มีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
 • สามารถนำไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากนำ TFRS 15 (รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า - Revenue from Contracts with Customers) มาถือปฏิบัติ ณ หรือก่อนวันที่ TFRS 16 มีผลบังคับใช้
 • Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2020, with earlier application permitted for entities that have also adopted TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.  
 
 • ฝั่งผู้เช่าเหลือเพียงวิธีเดียว On Balance Sheet เอาสัญญาเช่าบันทึกทั้งฝั่งสินทรัพย์ และหนี้สิน เป็นไปตาม Financial Lease ทั้งหมด
 • ส่วนฝั่งผู้ให้เช่า จะลงรายการบัญชีเหมือนเดิม

ภาพรวม (Overview)
สัญญาเช่า - การเปรียบเทียบงบการเงินต่าง ๆ - "ก่อน" และ "หลัง" การใช้มาตรฐานนี้
(Leases - A comparison of financial statements - The "Before" and "After")
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเสร็จ

ภาพรวม (Overview) 
สัญญาเช่า - การเปรียบเทียบของงบการเงิน "ก่อน" และ "หลัง" การใช้มาตรฐานนี้
(Leases - A comparison of financial statements - the "Before" and "After")
   IAS 17    TFRS 16    
   งบกระแสเงินสด (Statement of Cashflows)    งบกระแสเงินสด (Statement of Cashflows)    
   ชำระค่าเช่า (Rental payments)                (xxx)    ชำระค่าดอกเบี้ย (Interest payments)*           (YYY)    
   เงินสดสุทธิหลัง
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน (Net cash 
generated by 
operating 
activities)                                            XXX
   เงินสดสุทธิหลัง
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน (
Net cash
generated by
operating
activities )                                             YYY
   เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น ด้วยเพราะตัดหักเพียงดอกเบี้ยจ่าย (Net operating cash flow will increase, as repayment of the principal portion of the lease liability is included in financing activities.)
       รายจ่ายที่เป็นทุน (Capital repayments)     (YYY)    
   เงินสดสุทธิหลัง
กิจกรรมทางการเงิน
(Net cash 
generated by
financing activities) 
   เงินสดสุทธิหลัง
กิจกรรมทางการเงิน
(Net cash 
generated by
financing activities)                            YYY
   เงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงินจะลดลง ( Net cash flow generated by financing activities will decrease.)
ภาพรวม (Overview)
สัญญาเช่า - ปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการให้ฝ่ายจัดการวินิจฉัย (Leases - Key significant factors needed management judgments)
 
       เมื่อใด (When)    สิ่งที่นำมาคำนวณ (Calculation inputs)
                   
   การคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า (Calculation the lease liability)    วันเริ่มต้น (Commencement date)    อัตราคิดลด (Discount rate)***    การจ่ายชำระค่าเช่า (lease payments)    เงื่อนไขการเช่า (Lease term)***
   การคำนวณสิทธิในการใช้สินทรัพย์ (Calculate the right-of-use asset)        
                   
   การคำนวณใหม่หนี้สินตามสัญญาเช่า (Re-calculate the lease liability)    การประเมินสัญญาเช่าใหม่ (Reassessment of the lease)    อัตราคิดลดที่ทบทวนแล้ว (Revised discount rate)***    การชำระค่าเช่าที่ได้ทบทวนแล้ว (Revised lease payments)    
     การเปลี่ยนแปลงการชำระค่าเช่าที่คงที่ (Changes to in-substance fixed-lease payments)        การชำระค่าเช่าที่ได้ทบทวนแล้ว (Revised lease payments)    
     การปรับเปลี่ยนสัญญาเช่า (Lease modification)    อัตราคิดลดที่ทบทนแล้ว (Revised discount rate)***    การชำระค่าเช่าที่ได้ทบทวนแล้ว (Revised lease payments)    เงื่อนไขการชำระเงินที่ทบทวนแล้ว (Revised lease term)***
     การจ่ายชำระ (Payments)        การชำระค่าเช่าที่ได้ทบทวนแล้ว (Revised lease payments)    

*** = ต้องการดุลยพินิจจากฝ่ายจัดการ (Needed management judgments.)


มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 - แนวคิดหลัก (TFRS 16 - Key concepts)
นิยามของสัญญาเช่า (Definition of a lease)
 • สัญญาเป็น, หรือ ประกอบด้วย, สัญญาเช่า หากว่าในสัญญาระบุให้ลูกค้ามีสิทธิในการควบคุม (Right to control) ในการใช้สินทรัพย์ที่ได้ระบุไว้ (An idenified asser for) ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้.
 • สิทธิในการควบคุม (Right to control) การควบคุมเป็นการพิจารณาสิ่งที่เป็นอยู่ ถ้าลูกค้ามีสิทธิสองประการดังนี้
  • ได้รับอย่างเป็นเนื้อเป็นหนัง อย่างเป็นสาระสำคัญในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กับการใช้สินทรัพย์ที่ได้ระบุไว้, และ
  • ได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นโดยตรง.
ในขณะที่นิยามได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก มาตรฐานฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่องสัญญาเช่า (Leases), ซึ่งไม่ได้มีการคาดหวังไว้ถึงผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาในวงกว้าง ที่ปรับใช้กับการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า และอื่น ๆ, รายการที่บันทึกบัญชีตามสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานฉบับที่ 17 (TAS 17) นั้น เป็นความคาดหวังทั่ว ๆ ไปที่จะต้องนำมาใช้ภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) นี้.
 • การกำหนดถึงการริเริ่มหรือระยะเริ่มต้นของสัญญาเช่า (Inception of a lease) และจะเป็นเพียงการประเมินทบทวนใหม่ (reassessed in case of a modification) ไปยังเทอมต่าง ๆ และเงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ.
 • การริเริ่มหรือระยะเริ่มต้นของสัญญาเช่า (Inception of a lease) --> ช่วงแรกของวันที่ในข้อตกลงสัญญาเช่า และวันที่ให้คำมั่นจากฝ่ายต่าง ๆ (อาทิ ผู้ให้เช่า และผู้เช่า เป็นต้น) ไปยังเทอมต่าง ๆ ของเงื่อนไขของสัญญาต่าง ๆ 
 • Right to use, Right to obtain, Right to control substantially all of the economic benefits.
​​​​


  
info@huexonline.com