MENU
TH EN
ภาพ: พระมหาวีระ ศาสดาแห่งศาสนาเชน ที่มา: pantip.com/topic/30011827, วันที่สืบค้น 22 สิงหาคม 2560.


1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (Varakorn Samgoses, Associate Professor Ph.D)

 

        8 ยาพิษเคลือบแฝงการศึกษาไทย

        ยาพิษ คือ สารที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในระบบการทำงานในร่างของสิ่งมีชีวิต ปรอทเป็นสารพิษที่ร้ายแรง ออกฤทธิ์ช้า "ปรอทซึมซาบเข้าไปในร่างกายจะใช้เวลานาน แต่พิษสงของมัน คือ ทำลายเอนไซม์ ซึ่งทำหน้าที่ซ่อมแซมบริเวณที่ถูกทำลายตามกลไกธรรมชาติ เมื่อการซ่อมแซมไม่เกิดขึ้นก็จะส่งผลร้ายแรงต่ออวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ไต และสมอง ซึ่งเปรียบปรอทได้กับยาพิษ ทางการศึกษาเช่นกัน พิษจะทำลายทีละนิด ๆ ไม่ได้ตายในทันที"

       8 ยาพิษเคลือบแฝงการศึกษาไทย จะประกอบไปด้วย 1.ครู 2.การครอบงำความคิดของศิษย์ 3.จงใจล้างสมอง 4.การศึกษาแบบ Half-Baked Education 5.การศึกษาทำให้เกิดลักษณะพิเศษ 6.การศึกษาที่ขาดคุณภาพ 7.พ่อแม่รังแกฉัน และ 8.Hidden Curriculum.

       "ครู" ที่เล็งถึงผลประโยชน์ของตัวเองสำคัญกว่า "ศิษย์" การสอนเนื้อหาเพียงบางส่วน เพื่อที่ส่วนเหลือจะนำไปสอนในชั่วโมงสอนพิเศษ

       "ครอบงำความคิดศิษย์" การจัดการเรียนการสอนไม่สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนไป ยังคงสอนไปในแนวทางที่ครูอยากจะให้เป็น การศึกษาควรทำหน้าที่เป็นหน้าต่างเปิดสู่ความคิดใหม่ ๆ ที่กว้างและแตกต่างไม่ใช่เป็นเพียงกระจกที่สะท้อนตัวของผู้สอน

       "จงใจล้างสมอง" สอดแทรกแนวคิดให้เชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สอนให้เด็กมองโลกที่ผิดไปจากที่ควรจะเป็น อาทิ การแฝงด้วยแนวคิดชาตินิยม ลัทธิทางการเมือง ความเชื่อและอุดมการณ์

       "การศึกษาแบบ Half-Baked Education" ความรู้ที่ถ่ายทอดไปนั้นเป็นแบบงู ๆ ปลา ๆ ไม่รู้จริง หรือเป็นการจงใจให้ข้อมูลที่ผิด.

       "การศึกษาทำให้เกิดลักษณะพิเศษ" ค่านิยมสังคมไทย ต้องการเห็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย เชื่อฟัง หลักสูตรส่วนใหญ่ก็ไม่ผลักดันให้เกิดกระบวนคิด กระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็น ทำให้สังคมของคนไทยงมงายกับบางเรื่อง โดยขาดกระบวนคิดในเชิงวิทยาศาสตร์.

       "การศึกษาที่ขาดคุณภาพ" ภายใต้กรอบเวลาการเรียน 12 ปี เป็นเวลาที่นานแต่คนไม่เก่งขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่า เมื่อจบออกมาแล้ว ภาวะการมีงานทำจะถดถอยลง จำนวนคนว่างงานจะมากขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า.

       "พ่อแม่ รังแกฉัน" การหยิบยื่นความรัก การประคบประหงมเอาใจใส่จากพ่อแม่ยุคใหม่ ทำให้เด็ก ขาดวินัย ตามใจลูกอย่างไร้เหตุผล ซึ่งเปรียบเป็นยาพิษที่ประทับลงไปในตัวลูกโดยไม่รู้ตัว.

       "Hidden Curriculum" พบว่าในต่างประเทศจะใช้แนวทางนี้เป็นเครื่องมือในการหล่อมหลอมให้คนรักชาติ. "ถามว่าในไทยมีหลักสูตรลักษณะแบบนี้มั้ย ผมว่ามีแน่นอน แต่ละประเทศจะมีหลักสูตรที่หลบซ่อน เพื่อเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมชาติ คนในชาติ"
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 หน้าที่่ 5.

 
info@huexonline.com