MENU
TH EN
"คนที่มีปัญญา ควรขจัดมลทินของตนทีละน้อย ๆ ทุก ๆ ขณะโดยลำดับเหมือนนายช่างทอง ปัดเป่าสนิมแร่ทอง"
                                                ธัมมปทคาถา หรือ ธรรมบท

3. ปญฺจสิกขาปทปาฐะ

 

                                                                    ~ที. ปา. 11/286/247; องฺ.ปญฺจก. 22/172/227; 264/307; อภิ.วิ.35/767/388


หัวหน้านำ: หันทะ มะยัง ปัญจสิกขาปะทะปาฐัง ภะณามะ เส.
 

ปาณาติปาตา เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า;
อะทินนาทานา เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว;
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกาม;
มุสาวาทา เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง;
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเสพของเมา คือ สุราและเมรัยเป็นต้น, อันเป็นที่ตั้งของความประมาท;

 

info@huexonline.com