MENU
TH EN

คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ


ข้าพเจ้า...(ชื่อ นามสกุล)...อายุ...ปี มีความตั้งใจดังนี้ สำหรับผู้ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวไปในเบื้องหน้า ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติมา(2)  และขอให้ผู้ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในเบื้องหน้านี้นั้น ได้โปรดอโหสิกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา ที่ผ่านมาทั้งในปัจจุบันและอดีตชาติ ประกอบด้วย

พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ลูกหลาน เหลนโหลน เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง บริวาร ผู้บังคับบัญชา ที่เมตตาช่วยเหลือข้าพเจ้า ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ทั้งใน เบื้องต้น ท่ามกลางและบั้นปลาย ทั้งในต่อหน้าและลับหลัง ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี

ทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกถึงได้ในตอนนี้
ทั้งที่ข้าพเจ้าไม่อาจระลึกได้ในตอนนี้ และไม่อาจระลึกได้เลย
ทั้งที่ข้าพเจ้าไม่อาจระลึกได้ในตอนนี้ ซึ่งจะระลึกได้ต่อไป

รวมทั้งสัมภเวสี เจ้ากรรมนายเวร เทวาอารักษ์

ขอให้ได้รับผลบุญอานิสงฆ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาและได้โปรดอโหสิกรรมที่ได้ล่วงเกินไว้แก่ข้าพเจ้าด้วย
เทอญ.

หมายเหตุ
(1) ผู้เขียนได้เสริมและรจนาขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในความเป็นสิริมงคล การหลุดพ้น และเป็นหนึ่งเดียวกับสากลจักรวาลของผู้สวดทุกท่าน
(2) เหตุที่ยกประโยชน์ผลบุญให้ทั้งหมด เพราะแท้จริงแล้ว เราไม่มีตัวตน เราเป็นสิ่งสมมติ ขอมุ่งตรงยังพระนิพพานเท่านั้น

หากท่านใดต้องการให้คำแนะนำ ติชม ตัดทอน ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้บทสวด คำอธิบายนี้สมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด กรุณาเมล์มาที่ info@huexonline.com กราบขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

อภิรักษ์ กาญจนคงคา

 

First Revision: Apr.04, 2012
Last Revision: Jun.24, 2012

 

1. ปุพพภาคนมการ

หัวหน้านำ: หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส,
 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น;
อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;
สัมมาสัมพุทธัสสะ, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
 
(3 ครั้ง)
 
การสวด นะโมนี้ สามครั้งด้วยเหตุผลว่า ครั้งแรกเพื่อระลึกถึงพระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า, ครั้งที่สองเพื่อระลึกถึงพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า, และครั้งที่สามเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า


ที่มาและคำอธิบาย:
(1) บทสวดมนต์แปล บาลี - ไทย - อังกฤษ, ปัญญาวุฑโฒ ภิกขุ (สุทธินันท์ จันทกุล), วัดไร่ขิง, สำนักพิมพ์ธรรมสภา, 30 เมษายน 2538
 
info@huexonline.com