MENU
TH EN

หลักชีวิตของเรา

First revision: Feb.21, 2011
Last revision: Feb.13, 2019


หลักชีวิตนี้ ผมได้รวบรวมมาจากหลาย ๆ แหล่ง จากกูรูบ้าง กูไม่รูบ้าง รวบรวมมาหลายปี พอจะสะเด็ดและได้กลั่นกรอง คัดสรรไว้เนื้อ ๆ  ขอแสดงไว้ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ดังนี้

1. ข้าพเจ้าจะขอใช้ศีล สมาธิ ปัญญา (หรือไตรสิกขา) เป็นที่พึ่ง

2. ข้าพเจ้าจะขอใช้ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัดอดออม เป็นเครื่องช่วยให้พ้นทุกข์

3. ข้าพเจ้าจะขอเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบาน

4. ข้าพเจ้าจะขอมีสติรู้พร้อมตลอดเวลา

5. ข้าพเจ้าจะสำรวมกาย วาจา ใจ

6. ข้าพเจ้าจะขอระลึกและตอบแทนผู้มีพระคุณ (หากว่าขณะนั้น ข้าพเจ้าไม่มีกำลังความสามารถที่จะตอบแทนได้ อย่างน้อยก็จะขอระลึกถึงพระคุณท่าน)

7. ข้าพเจ้าจะยิ้ม (แม้ว่าขณะช่วงเวลานั้น กำลังวิกฤติแสนเข็ญก็ตาม)

8. ข้าพเจ้าจะมองทุกคนเป็นในเชิง Cooperative (ประสานงานกันได้)

9. ข้าพเจ้าจะไม่ขอผัดวันประกันพรุ่ง

10. ข้าพเจ้าจะศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง

11. ข้าพเจ้าจะขอทำงานเสมือนกำลังบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

12. ข้าพเจ้าจะขอใช้หลัก พรหมวิหาร 4 ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (ซึ่งถือเป็นบ้านแห่งพรหม - ซึ่งจะแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง) ให้ความเมตตา หรือความรัก {ในแนวทางของพุทธศาสนา นิกายมหายาน ตามที่ได้รับจากการแสดงธรรมของพระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ (แห่งหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส) - ซึ่งเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป มีชื่อว่า พระศรีอารยเมตรัย ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแห่งความรัก}

13. ข้าพเจ้าจะใช้อิทธิบาทสี่ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

14. เมื่อข้าพเจ้าให้แล้ว ก็จะไม่มีเงื่อนไขและลืมเสีย

15. สำหรับผู้ที่ได้ล่วงเกินข้าพเจ้า ก็จะให้อภัยและลืมเสียเช่นกัน (ลดละความพยาบาทให้ได้)

16. ข้าพเจ้าจะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารเย็น (ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้ว เมื่อทานอาหารเย็น ก็มักจะเกิดความกำหนัด ฟุ้งซ่าน มีโอกาสที่จะก่อ "กรรม" ที่ไม่ดีสูง)

17. ข้าพเจ้าจะขอเข้าถึงสติปัฎฎาน 4 หรือ โพชฌงค์ 7 ให้ได้ ภายในชาตินี้ {แม้เพียงเศษเสี้ยวเพียงหนึ่ง Millisecond ก็ตาม แล้วชาติหน้า (หากมีจริง) ค่อยว่ากันใหม่ แต่ก็ขอให้มีสิ่งดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้ต่อยอดจากสิ่งที่บำเพ็ญค้างไว้แล้ว-Resume ได้}

18. ข้าพเจ้าจะขอทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ไม่นิ่งดูดาย และ

19. ข้าพเจ้าจะขอใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพลังงานแต่น้อย อย่างประหยัด เท่าที่จำเป็น (Think Earth, ลดและงดการใช้พลาสติก หลอด โดยเฉพาะ Single-use plastic ที่ใช้แล้วทิ้ง)
20. ข้าพเจ้าจะเตือนตนและจะต้องปฏิบัติให้ได้เสมอว่า ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสรรพสัตว์ทั้งปวง.


บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้ว ที่กำลังบำเพ็ญอยู่และจะบำเพ็ญต่อไป ขออุทิศให้แก่
"พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนโหลนลุงป้าน้าอา ครูบาอาจารย์ เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง บริวาร หัวหน้าผู้มีพระคุณแก่ข้าพเจ้า ทั้งในอดีต ปัจจุบันและที่จะเกิดในอนาคต ทั้งในต่อหน้าและลับหลัง ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลางและบั้นปลาย

  • ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าระลึกได้ในตอนนี้
  • ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าไม่อาจระลึกได้ในตอนนี้ ซึ่งสามารถที่จะระลึกได้ต่อไป
  • ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าไม่อาจระลึกได้ในตอนนี้ และไม่สามารถที่จะระลึกได้เลยก็ตาม"

และรวมทั้งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร เทวาอารักษ์ สัมภเวสี ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ 

ขอให้บุคคลและหรือสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไว้แล้วทั้งหลายด้วยกายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี และมโนกรรมก็ดี ด้วยทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอโปรดรับอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วนั้น ทั้งนี่ปฏิบัติอยู่และจะประพฤติปฏิบัติต่อไปในภายหน้าได้ตามสมควรด้วยเทอญหมายเหตุ ากท่านทั้งหลายที่สนใจ มีข้อแนะนำ ต้องการเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข ตัดทอน เพื่อให้หลักชีวิตข้างต้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายไปสู่ความเป็น "วิมุตติ" ขอเชิญแนะนำมาได้ที่ info@huexonline.com หรือ  www.facebook.com/human.excellence  ขอขอบพระคุณเป็นการล่วงหน้าครับ

อภิรักษ์ กาญจนคงคา

info@huexonline.com